Chuyển đến nội dung chính

Kubernetes

You can find instructions to deploy Verdaccio on a Kubernetes cluster on the verdaccio/docker-example repository. However, the recommended method to install Verdaccio on a Kubernetes cluster is to use Helm. Helm is a Kubernetes package manager which bring multiple advantages.

Helm

Cài đặt Helm

Nếu trước đây bạn chưa từng sử dụng Helm, bạn cần tạo bộ điều khiển Helm có tên là Tiller:

helm init

Cài đặt

⚠️ If you are using this helm chart, please be aware of the migration of the repository.

Deploy the Helm verdaccio/verdaccio chart.

Sử dụng cấu hình phiên bản cụ thể

helm install --name npm stable/verdaccio

Lưu ý: Lệnh này sẽ xóa tất cả mã nguồn, bao gồm các gói mà bạn đã đăng trước đó vào sổ đăng ký.

helm install --name npm --set image.tag=2.6.5 stable/verdaccio

Deploy a specific version

helm upgrade npm stable/verdaccio

Upgrading Verdaccio

helm del --purge npm

Uninstalling

wget https://raw.githubusercontent.com/verdaccio/verdaccio/master/conf/docker.yaml -O config.yaml

Bạn có thể tùy chỉnh cấu hình Verdaccio bằng Kubernetes configMap.

Custom Verdaccio configuration

Copy the existing configuration and adapt it for your use case:

Prepare

Lưu ý: Hãy chắc chắn bạn đang sử dụng đúng đường dẫn để lưu trữ liên tục:

wget https://raw.githubusercontent.com/verdaccio/verdaccio/master/packages/config/src/conf/docker.yaml -O config.yaml

Cài đặt configMap trong cụm máy tính

storage: /verdaccio/storage/data
auth:
htpasswd:
file: /verdaccio/storage/htpasswd

Deploy the configMap

Bây giờ bạn có thể cài đặt cấu hình biểu đồ Verdaccio Helm và chỉ định cấu hình nào sẽ sử dụng:

kubectl create configmap verdaccio-config --from-file ./config.yaml

Deploy Verdaccio

Rancher là một nền tảng quản lý vùng chứa hoàn chỉnh giúp dễ dàng quản lý và sử dụng vùng chứa trong khi hoạt động.

helm install npm --set existingConfigMap=verdaccio-config verdaccio/verdaccio

NGINX proxy body-size limit

The standard k8s NGINX ingress proxy allows for 1MB for body-size which can be increased by modifying the default deployment options according to the documentation:

...

annotations:
...

kubernetes.io/proxy-body-size: 20m
....
...

Rancher Support

Rancher is a complete container management platform that makes managing and using containers in production really easy.