Skip to main content

Công cụ dòng lệnh Command line

Dòng lệnh CLI của Verdaccio là công cụ để bạn bắt đầu khởi động và kiểm soát ứng dụng này.

Các lệnh

verdaccio --listen 4000 --config ~./config.yaml
Tham sốGiá trị mặc địnhVí dụMiêu tả
--listen \ -l4873-p 7000http port
--config \ -c~/.local/verdaccio/config.yaml~./config.yamltệp tin cấu hình
--info \ -iprints local environment information

Vị trí đường dẫn tệp cấu hình mặc định

Để tìm thư mục chính, trước hết chúng ta chọn $XDG_DATA_HOME, sau đó tìm biến môi trường APPDATA trong Window.

Config file format

Config files should be YAML, JSON or a NodeJS module. YAML format is detected by parsing config file extension (yaml or yml, case insensitive).

Vị trí lưu trữ mặc định

We use the $XDG_DATA_HOME environment by variable default to locate the storage by default which should be the same as $HOME/.local/share. If you are using a custom storage, this location is irrelevant.

Default database file location

The default database file location is in the storage location. Starting with version 4.0.0, the database file name will be .verdaccio-db.json for a new installation of Verdaccio. When upgrading an existing Verdaccio server, the file name will remain .sinopia-db.json.

Environment variables

Full list of environment variables.

  • VERDACCIO_HANDLE_KILL_SIGNALS to enable gracefully shutdown (since v4.12.0)