Skip to main content

Kubernetes

Możesz znaleźć instrukcje wdrażania Verdaccio w grupie Kubernetes w magazynie verdaccio/docker-example. Jednakże, zalecana metoda do instalacji Verdaccio na Kubernetes grupie jest do użycia Helm. Helm jest Kubernetes menedżerem pakietów, który przynosi wiele korzyści.

Helm

Setup Helm

Jeśli nie używałeś wcześniej Helm, musisz ustawić kontroler Helm zwany Tiller:

helm init

Install

⚠️ If you are using this helm chart, please be aware of the migration of the repository.

Rozmieść Helm wykres stable/verdaccio W tym przykładzie używamy npm jako nazwa wydania:

Add repository

helm install --name npm stable/verdaccio

Note: te polecenie usuwa wszystkie zasoby, w tym pakiety, które mógłbyś wcześniej opublikować w rejestrze.

helm install --name npm --set image.tag=2.6.5 stable/verdaccio

Deploy a specific version

helm upgrade npm stable/verdaccio

Upgrading Verdaccio

helm del --purge npm

Odinstalowywanie

wget https://raw.githubusercontent.com/verdaccio/verdaccio/master/conf/docker.yaml -O config.yaml

Możesz dostosować konfigurację Verdaccio za pomocą Kubernetes configMap.

Niestandardowa konfiguracja Verdaccio

Copy the existing configuration and adapt it for your use case:

Prepare

Note: Upewnij się, że używasz właściwej ścieżki do pamięci, która jest używana do utrzymywania:

wget https://raw.githubusercontent.com/verdaccio/verdaccio/master/packages/config/src/conf/docker.yaml -O config.yaml

Note: Make sure you are using the right path for the storage that is used for persistency:

storage: /verdaccio/storage/data
auth:
htpasswd:
file: /verdaccio/storage/htpasswd

Deploy the configMap

Deploy the configMap to the cluster

kubectl create configmap verdaccio-config --from-file ./config.yaml

Deploy Verdaccio

Rancher jest kompletnym kontenerem platformy zarządzania, który sprawia, że zarządzanie i używanie kontenerów w produkcji jest naprawdę łatwe.

helm install npm --set existingConfigMap=verdaccio-config verdaccio/verdaccio

Authenticate with private upstreams using Helm

As of version 4.8.0 of the helm chart, a new secretEnvVars field has been added.
This allows you to inject sensitive values to the container via a Kubernetes Secret.

  1. Update your Verdaccio config according to the Uplinks documentation
  2. Pass the secret environment variable to your values file or via --set secretEnvVars.FOO_TOKEN=superSecretBarToken
# values.yaml
secretEnvVars:
FOO_TOKEN: superSecretBarToken

NGINX proxy body-size limit

The standard k8s NGINX ingress proxy allows for 1MB for body-size which can be increased by modifying the default deployment options according to the documentation:

...

annotations:
...

kubernetes.io/proxy-body-size: 20m
....
...

Rancher Support

Rancher is a complete container management platform that makes managing and using containers in production really easy.