Skip to main content

Kubernetes

You can find instructions to deploy Verdaccio on a Kubernetes cluster on the verdaccio/docker-example repository. However, the recommended method to install Verdaccio on a Kubernetes cluster is to use Helm. Helm is a Kubernetes package manager which bring multiple advantages.

Helm

Nastavení Helm

Pokud jste ještě nepoužívali Help, budete muset nastavit ovladač pro Helm jménem Tiller:

helm init

Instalace

⚠️ If you are using this helm chart, please be aware of the migration of the repository.

Deploy the Helm verdaccio/verdaccio chart.

Nasazení specifické verze

helm install --name npm stable/verdaccio

Poznámka: tento příkaz odstraní všechny prostředky včetně balíčků, které jste dříve publikovali do registru.

helm install --name npm --set image.tag=2.6.5 stable/verdaccio

Deploy a specific version

helm upgrade npm stable/verdaccio

Upgrading Verdaccio

helm del --purge npm

Uninstalling

wget https://raw.githubusercontent.com/verdaccio/verdaccio/master/conf/docker.yaml -O config.yaml

Můžete upravit konfiguraci Verdaccia pomocí Kubernetes configMap.

Custom Verdaccio configuration

Copy the existing configuration and adapt it for your use case:

Prepare

Poznámka: Zkontrolujte, zda používáte správnou cestu pro ukládání, která slouží pro perzistenci dat:

wget https://raw.githubusercontent.com/verdaccio/verdaccio/master/packages/config/src/conf/docker.yaml -O config.yaml

Nasaďte configMap do clusteru

storage: /verdaccio/storage/data
auth:
htpasswd:
file: /verdaccio/storage/htpasswd

Deploy the configMap

Nyní můžete nasadit Verdaccio Helm graf a specifikovat, jakou konfiguraci použít:

kubectl create configmap verdaccio-config --from-file ./config.yaml

Deploy Verdaccio

Rancher je platforma pro kompletní správu kontejnerů která nabízí velice jednoduchou správu a používání kontejnerá na produkci.

helm install npm --set existingConfigMap=verdaccio-config verdaccio/verdaccio

Authenticate with private upstreams using Helm

As of version 4.8.0 of the helm chart, a new secretEnvVars field has been added.
This allows you to inject sensitive values to the container via a Kubernetes Secret.

  1. Update your Verdaccio config according to the Uplinks documentation
  2. Pass the secret environment variable to your values file or via --set secretEnvVars.FOO_TOKEN=superSecretBarToken
# values.yaml
secretEnvVars:
FOO_TOKEN: superSecretBarToken

NGINX proxy body-size limit

The standard k8s NGINX ingress proxy allows for 1MB for body-size which can be increased by modifying the default deployment options according to the documentation:

...

annotations:
...

kubernetes.io/proxy-body-size: 20m
....
...

Rancher Support

Rancher is a complete container management platform that makes managing and using containers in production really easy.